Peritatges Informes i Taxacions

PERITATGES, INFORMES Y TAXACIONS

 1. PERITATGES

Disposem d’Arquitectes i Arquitectes Tècnics que han exercit com a perits d’assegurances de riscos diversos en asseguradores capdavanteres tals com; Mapfre, Allianz, Zurich, Axa, Generali, Catalana Occident, etc… peritando sinistres d’Incendi, Aigua, Responsabilitat Civil, Construcció, Maquinària, Robatori, i moltes més garanties.

Segons la Llei del Contracte del Segur (Llei 50/1980), en el seu article nº38, estipula que; “si no aconseguís l’acord dins del termini previst en l’art. 18, cada part designarà un perit, havent de constar per escrit l’acceptació d’aquests. Si una de les parts no hagués fet la designació, estarà obligada a realitzar-la en els vuit dies següents a la data en què sigui requerida per la qual hagués designat el seu, i de no fer-ho en aquest últim termini s’entendrà que accepta el dictamen que emeti el perit de l’altra part, quedant vinculat pel mateix.”

Per això, si un client d’una asseguradora no estigués d’acord amb la tramitació/gestió/indemnització del seu sinistre per part d’aquesta asseguradora, podrem assessorar, supervisar i fins i tot reclamar contra l’asseguradora pel sinistre esdevingut.

 1. INFORMES TÈCNICS

D’igual manera, i donada la important i dilatada experiència que acumulem en diversos sectors, podem emetre nombrosos tipus d’informes amb finalitats diferents.

Aquests són alguns exemples;

 • Informe de Viabilitat Obtenció Cèdula d’Habitabilitat. Comprovem la possibilitat d’obtenir una cèdula per a un immoble.
 • Informe de Viabilitat de Cambi d’ ús. Comprovem la possibilitat de poder canviar l’ús de local a habitatge, possibles segregacions d’habitatges, ampliacions, etc.
 • Informe de Viabilitat de Llicencia d’Activitat. Comprovem la possibilitat de poder aconseguir una Llicència d’Activitat per a un determinat immoble.
 • Informe de Viabilitat de Projecte. Comprovem si el projecte que vol realitzar és viable, i valorem el seu cost i terminis d’execució. Per exemple, si vol realitzar una remunta o ampliació del seu habitatge, si vol construir un habitatge sobre un terreny del que disposi, si vol reformar el seu negoci o edifici, etc.
 • Informe de Solidesa. Emetem un Informe Tècnic en el qual es lliurarà per escrit l’estat de l’immoble quant a la seva estructura, estanqueïtat, solidesa i habitabilitat. Recomanat per adquirir un habitatge, local, nau industrial, etc.
 • Informe d’ Estalvi Energètic. Realitzem un Estudi basat en el Certificat d’Eficiència Energètic i es proposen diferents possibilitats per aconseguir un estalvi important en l’energia consumida en el seu immoble.
 • Informe Urbanístic. Consultem tota la informació aplicable a un Immoble en qüestió (Cadastral, Urbanístic i Registral) i redactem un Informe amb tota la informació del mateix amb la finalitat de conèixer les característiques de la zona, de la parcel·la, del Pla Urbanístic aplicable, possibles afectacions de plans parcials, possibles expedients regulatoris del Cadastre, etc.
 • Informe amb Plànol Georreferenciat. S’emet document tècnic mitjançant topógraf per inscriure en el Cadastre les coordenades georreferenciades que se sol·liciten al moment d’una compra-venda d’un habitatge unifamiliar o parcel·la.
 • Legalització. Informe Tècnic que es redacta amb la finalitat de regularitzar una obra prescrita enfront d’un Ajuntament, una ampliació sense permís d’obra, o una reforma realitzada sense Projecte, una instal·lació d’aigua, llum o gas, entre uns altres.
 • En definitiva, qualsevol document tècnic que requereixi d’algun tècnic específic.
 1. TAXACIONS I VALORACIONS

Podemo realitzar;

 • Taxacions (*). Per conèixer el valor d’un habitatge, local, edifici, nau, etc. per poder negociar una separació, dissolució de condomini, herència, testament, o simplement, per adoptar un valor real d’un immoble en particular per a una compravenda o lloguer.
 • Valoracions. D’un habitatge, del seu contingut o mobiliari, d’una obra parcialment executada, d’una obra a realitzar, d’un sinistre, peces d’especial valor (joies, quadres, electrodomèstics, etc). Especialment útil en divorcis i separacions, o per exemple el mobiliari d’un habitatge o empresa que desitja adquirir el futur comprador de l’immoble.

(*) Taxacions NO Hipotecàries. Les Taxacions Hipotecàries són per a la concessió d’hipoteques i les realitzen Societats de Taxació acreditades i de confiança de cada Entitat Bancària.

Peritajes, Informes para Slider