PRL (Prevenció de Riscos Laborals)

PRL – Prevenció de Riscos Laborals

Què és la Prevenció de Riscos Laborals?

La PRL (Prevenció de Riscos Laborals), és tota aquella activitat encaminada a salvaguardar la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta disciplina es basa enidentificar perills, avaluar riscos i planificar accions preventives per evitar que aquests riscos es materialitzin en accidents de treball o malalties professionals.

Dins de la disciplina de Prevenció de Riscos Laborals, podem trobar cuatre  especialitats:

 • Seguritat
 • Higiene
 • Ergonomía y Psicosociología
 • Medicina del Treball

Atès que disposem de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats (Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociología), podem realitzar els següents treballs;

 • Auditorias en PRL. Visitant l’empresa, informant de les obligacions en matèria de Seguretat i Salut Laboral, necessitats i solucions.
 • Control Documental, verificant el compliment de la Normativa vigent quant als Registres de EPIS, Formacions, Revisions Mèdiques, Recerca d’Accidents, etc.
 • Control de Gestió d’Emergències. Avaluant l’empresa o el lloc de treball i les diferents emergències que puguin esdevenir i quina resposta oferir enfront d’elles.
 • Elaboració de Plans d’Emergència. Anàlisi de l’Organització, equips humans i materials.
 • Formacions de Lloc de treball, sectorial, maquinària, etc.
 • Avaluació de Riscos (camps magnètics, radiacions, químics, etc).
 • Planificació de les Mesures Preventives
 • Redacció d’Estudis Bàsics de Seguretat i Salut per a Obres o Projectes de construcció o reforma.
 • Redacció de Plans de Seguretat per a empreses de qualsevol sector
 • Coordinacions de Seguretat en Projectes
 • Coordinacions entre empreses

Quins són els principis bàsics de la prevenció?

Molta gent creu que la prevenció de riscos laborals consisteix a posar-se un casc i unes botes de seguretat quan es treballa en un lloc perillós. Com si la prevenció consistís principalment en l’ús dels equips de protecció individual adequats. Gens més lluny de la realitat. Per evitar-nos aquest pensament, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en el seu article 15 ens detalla els principis bàsics de prevenció que hem de tenir en compte. L’ordre no és casual:

 1. Evitar els riscos.
 2. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 3. Combatre els riscos a l’origen.
 4. Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut.
 5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
 6. Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.
 7. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
 8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
 9. Donar les degudes instruccions als treballadors.

Fins al punt “7” no fa esment als equips de protecció individual, i quan ho fa és per dir-nos que abans que els EPIS hem d’utilitzar els equips de protecció col·lectiva. Per tant, la prevenció de riscos laborals no consisteix a utilitzar els EPIS. Tampoc podem justificar que complíem amb la normativa de prevenció dient que se li havien lliurat al treballador tots els EPIS.

Volem posar l’accent principalment que laAUDITORIA en PRL consisteix en una anàlisi sistemàtica, independent i objectiu de tots els processos, accions, documents i registres relatius a la prevenció de riscos generats i d’aplicació en els llocs de treball. Hauria d’incloure els següents elements:

 • Comprovar com s’ha realitzat l’avaluació de riscos inicial, si s’ha revisat, analitzar els resultats i verificar-los en cas de dubte.
 • Comprovar quin és la planificació de les activitats preventives s’ajusta al que es disposa en la normativa i com es portarà a la pràctica.
 • Analitzar l’adequació dels procediments i mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i els recursos que disposa l’empresari, propis o concertats amb un servei de prevenció aliè (SPA), tenint en compte, a més, la manera en què estan coordinats, si escau.
 • En funció de tot l’anterior, s’haurà de valorar la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l’empresa i valorar l’eficàcia del sistema de prevenció per prevenir, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos laborals en totes les fases d’activitat de l’empresa.

La auditoria permetrà disposar d’un informe sobre l’adequació a la normativa, capacitat i eficàcia del Sistema de Prevenció implantat en l’empresa.

PRL