Projectes i Direcció d’Obres

PROJECTES

El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineix el disseny d’una construcció abans de ser realitzada. És el document basi sobre el qual es desenvolupa el treball dels arquitectes, enginyers i projectistes.

Al llarg d’un projecte es desenvolupa la distribució d’usos i espais, la utilització de materials i tecnologies, i la justificació tècnica del compliment de les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.

En molts àmbits l’elaboració d’un projecte complet és obligatòria abans d’iniciar el desenvolupament d’una construcció, i pot tenir caràcter contractual.

El desenvolupament de qualsevol projecte d’obres té una comuna evolució temporal, definida per les següents fases:

 • Idea del projecte
 • Estudi previ o de viabilitat
 • Avantprojecte
 • Projecte informatiu o Basic
 • Projecte de construcció o Projecte d’execució
 • Licitació, direcció i execució de les obres
 • Explotació de la infraestructura

La nostra manera de treballar és integrar els següents conceptes per convertir el seu projecte en una realitat;

Quin és la idea? A partir d’aquí, cal definir el quin, com, qui, i quan.

Respostes les anteriors preguntes, cal implementar-les en el Projecte Bàsic i/o Executiu corresponent, seguint les fases de desenvolupament nomenades amb anterioritat. Sempre tenint en compte el progrés, les noves tecnologies i materials, sense descurar el disseny, i buscant l’equilibri entre qualitat, rapidesa, sostenibilitat i cost.

Obra. L’obra haurà de reflectir el Projecte, sense oblidar paràmetres claus com la Seguretat i Salut en l’obra, la Coordinació entre empreses i tècnics intervinents, i la qualitat de l’obra executada.

Sempre es tindrà en compte la Creativitat i el Disseny, Adaptació de la idea al concepte original, la seva Funcionalitat, una adequada Gestió del Projecte.

Topógrafos, Estructuristas, Arquitectes, Aparelladors, Coordinadors de Seguretat, Decoradors i Enginyers, donaran vida al seu Projecte de:

 • Obra Nova (habitatge unifamiliar, edifici plurifamiliar, nau industrial)
 • Rehabilitació (façanes, cobertes, adequació instal·lacions)
 • Reforma (habitatge, local, edifici)
 • Ampliació (superfície útil habitatge, creació pàrquing)
 • Remunta (creació d’una nova planta sobre l’immoble existent)
 • Enderrocament (demolició d’obra executada)
 • Reforç estructural (en cas de danys estructurals o reforma amb afectació d’estructura)
 • Ascensor (instal·lació ascensor en habitatge unifamiliar o plurifamiliar)
 • Decoració (pintura decorativa, disseny d’ambients, feng-shui, jardineria)

I els posaran en contacte amb empreses constructores, instal·ladores o de manteniment, si fos necessari , amb les millors condicions.

Proyectos y Dir.Obra para Slider